Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w

Annopolu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis internetowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą dwa ogólnodostępne wejścia poprzez drzwi otwierane na zewnątrz. Dowejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich wchodzą przez szerokie drzwi bez progu.
 • Po wejściu do budynku można dostać się do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku (w budynku dostępna jest winda dla osób niepełnosprawnych obsługiwana przez pracowników ŚDS)
 • Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Na schodach zamontowane są poręcze.
 • W przestrzeni budynku ŚDS w Annopolu wszystkie drzwi zawierają informacje na dużych łatwo czytelnych tablicach z nazwa pracowni i innych pomieszczeń.
 • Krawędzie schodów w Środowiskowym Domu Samopomocy oznaczono barwami ostrzegawczymi (pasy żółto-czarne) przy każdym zejściu ze schodów.
 • W budynku znajdują się dwie toalety z prysznicami , krzesełkami , umywalkami, zamontowane ruchome uchwyty . Są przestronne co stwarza warunki swobodnego poruszania się osobom na wózkach
 • Wejście do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu posiada pochylnię platform oraz windę. Nie posiadamy urządzeń z informacjami głosowymi, pętli indukcyjnych. Wejście do budynku jest z poziomu podjazdu pochylni.
 • Obok budynku znajdują się wydzielone 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych W budynku ŚDS w Annopolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Kwiatkowska.
 • E-mail: sdsannopol@wp.pl
 • Telefon: 15 8613332

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu
 • Adres: ul.Leśna 2
  23-235 Annopol
 • E-mail: sdsannopol@wp.pl
 • Telefon: 15 8613332

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.