Statut ŚDS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: 

 

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ANNOPOLURozdział I. Postanowienia ogólne

§1


Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2008 Nr 115 poz. 728 z póż. zm.)
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535 z póż. zm.)
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póz zm.)
Porozumienie z dnia 23 grudnia 1997 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim z Zarządem Miasta i Gminy w Annopolu przy współudziale Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu w sprawie powołania, finansowania i określania zasad funkcjonowania ŚDS w Annopolu.
Uchwały Nr V/18/99 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu.
Niniejszego statutu.

§2

Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Annopol powołaną do realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawą o pomocy społecznej.
Siedzibą Domu jest Annopol, ul. Leśna 2.
Dom obejmuje swoją działalnością teren Gminy Annopol. Na podstawie zawartych porozumień między Gminą Annopol a sąsiednimi gminami województwa lubelskiego z usług świadczonych przez Dom korzystać mogą osoby z gmin objętych porozumieniem.
Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz.
Nadzór w sprawach merytorycznych pełni Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej w oparciu o ustawę o finansach publicznych.
Dom używa pieczęć o tresci: 
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Leśna 2
23-235 Annopol
pow. Kraśnik woj. lubelskie

§3


Dom jest placówką dziennego pobytu typu AB przeznaczoną dla 45 uczestników tj.
1) chorych psychicznie,
2) upośledzonych umysłowo
3) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zalicza się do zaburzeń psychicznych a osoba wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
Działalność Domu ukierunkowana jest na:
1) pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych specyficznych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) integrację osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej poprzez rozwój aktywności społecznej kulturalnej,
3) akceptację osobistego stanu i sytuacji przez uczestników.
4) rozwijanie działalności w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

Rozdział II. Cele, zadania i funkcjonowanie Domu.

§4

Celem działalności Domu jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez:
1) stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie umiejętności nabytych oraz realizacji zadań życiowych,
2) zapewnienie dziennego miejsca pobytu oraz możliwości skorzystania z posiłków w zależności od wielkości posiadanych środków na wyżywienie,
3) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
4) wspieranie psychiczne i terapeutyczne,
5) opiekę pielęgniarska i psychiatryczną,
6) rehabilitację ruchową,
7) dążenie do aktywizacji społecznej i zawodowej,
8) stymulowanie osobistego rozwoju z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,
9) zaspakajanie w miarę posiadanych możliwości potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój na rozwój psychiczny, bezpieczeństwo, higienę, odżywianie, ruch, odpoczynek, godność osobistą, kulturę i kontakt emocjonalny,
10) współpracę z placówkami służby zdrowia w celu tworzenia oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz promocję zdrowia psychicznego,
11) zapobieganie w miarę możliwość i stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny bądź instytucji,
12) rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w środowisku,
13) realizację w miarę posiadanych możliwości potrzeb religijnych i kulturowych,
14) kształtowanie wobec osób niepełnosprawnych i zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin właściwych postaw społecznych a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
15) wspieranie grup samopomocowych,
16) współpracę z rodzinami i opiekunami uczestników poprzez poradnictwo, informację, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,
17) współpracę ze środkami masowego przekaz w celu propagowania ochrony zdrowia psychicznego.

§5


Funkcjonowanie Domu opiera się między innymi na następujących zasadach:
1) podmiotowego uczestnictwa Domowników we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach Domu
2) zorganizowanie czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,
3) pogłębianie integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktów społecznych ze środowiskiem,
4) realizowanie celów działalności Domu poprzez globalną rehabilitację środowiskową,

§6

Dom zobowiązany jest w szczególności do:
1) tworzenia warunków umożliwiających realizację zadań Domu,
2) zapewnienie uczestnikom warunków godnego pobytu, opieki i bezpieczeństwa,
3) kształtowanie serdecznego stosunku uczestników i pracowników,
4) stwarzanie warunków możliwości osobistego rozwoju uczestników,
5) zapoznanie uczestników z ich prawami i obowiązkami oraz Regulaminem Domu,
6) uzyskanie od rodziny lub prawnych opiekunów wszelkich niezbędnych informacji dotyczących uczestnika,
7) współpracy ze wszystkim i organizacjami, których cel jest zbieżny z działalnością Domu,
8) podejmowanie działań mających na celu jak największe usamodzielnienie podopiecznych.

Rozdział III. Struktura organizacyjna.

§7

Domem kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza.
Dyrektor Domu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza.
Dyrektor Domu odpowiedzialny jest za właściwą działalność Domu oraz organizację i poziom usług świadczonych na rzecz uczestników.
Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz.
Dyrektor zatrudnia, zwalnia oraz wykonuje wszystkie inne czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Domu.
Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników zatrudnianych w Domu.

§8

Strukturę organizacyjną Domu tworzą:
1) dział wspierająco – aktywizujacy,
2) dział administracyjno – gospodarczy.
Zadania i strukturę wewnętrzną poszczególnych działów organizacyjnych ustala Dyrektor Domu w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzonym przez Burmistrza.
Zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników Domu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Z 2005r. Nr 146, poz. 122 z póż. zm.)

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

§9

Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu, warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników określa Dyrektor w Regulaminie Domu.

§10

Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu.
Pobyt w Domu jest odpłatny, wysokość odpłatności ustalana jest w decyzji na podstawie kontraktu zawartego pomiędzy uczestnikiem a Dyrektorem Domu.

§11

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Autor: Administrator ŚDS